Sindicatul Groupama | Statut Imprimare

Descarca Statutul Sindicatului Groupama

Capitolul I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 Denumirea sindicatului este: Sindicatul “ GROUPAMA ”

Art.2 Sindicatul “ GROUPAMA ” este organizat pe teritoriul Romaniei si are sediul in Bucuresti, Str. Eminescu, nr. 45, sector 1.

Art.3
Sindicatul “ GROUPAMA ”, are drept scop unirea salariatilor din cadrul Societatii de asigurare-reasigurare GROUPAMA ASIGURARI SA, pentru apararea si promovarea drepturilor si intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive, a drepturilor membrilor de sindicat, prevazute in Constitutia Romaniei, Conventiile Internationale, legislatia muncii, contractele individuale si colective de munca.

Art.4 Sindicatul “GROUPAMA ” este independent fata de organele de stat, partidele politice, oricare alte organizatii si fata de patronat.

Capitolul II
- SCOPURILE SINDICATULUI “GROUPAMA ”

Art.5 Sindicatul “ GROUPAMA ” are drept scop:

a) organizarea fortei de actiune si a unitatii salariatilor, pentru punerea in valoare, promovarea si apararea drepturilor si intereselor legitime si legale ale membrilor;

b) reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, economice, cultural - sportive si turistice ale membrilor;

c) garantarea si apararea democratiei sindicale, a libertatii de opinie si actiune ale membrilor;

d) participarea la miscarea sindicala de ramura, stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu organizatiile sindicale nationale si internationale care lupta pentru indeplinirea aspiratiilor democratice de libertate, dreptate sociala si pace;

e) asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale salariatilor, dreptul la munca, la protectie sociala (securitatea si igiena muncii, respectarea drepturilor salariale, a programului de munca, a repaosului saptamanal, concediului de odihna etc.), dreptul la asistenta medicala, la pensii, la ajutor de somaj si alte forme de asistenta si protectie sociala  prevazute de legislatie.

f) restabilirea drepturilor legale ale membrilor in cazurile in care se constata ca acestea au fost incalcate prin acte abuzive, ilegale sau netemeinice.

g) negocieri cu reprezentantii patronatului pentru incheierea contractului colectiv de munca, pentru orice revendicari si probleme de natura economica si sociala ale membrilor;

h) acordarea de asistenta juridica membrilor de sindicat in cauzele ce privesc raporturile si conflictele de munca;

i) desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul  muncii si in plan sindical, precum si editarea unei publicatii proprii;

j) alte scopuri legale, stabilite prin hotarari ale organelor de conducere ale sindicatului.

Capitolul III
- OBIECTIVE

Art.6 Pentru realizarea scopului sau, Sindicatul “ GROUPAMA ” isi propune urmatoarele obiective:

a) imbunatatirea conditiilor de munca si viata ale salariatilor, indeosebi prin incheierea  si executarea contractelor individuale de munca, rezultate in urma negocierii contractului colectiv de munca;

b) asigurarea locurilor de munca si incadrarea salariatilor pe functii numai pe baza pregatirii lor profesionale specifice;

c) asigurarea indeplinirii drepturilor legale de munca si protectie sociala;

d) respectarea egalitataii de sanse;

e) interzicerea concedierilor in masa a salariatilor, fara respectarea prevederilor legale;

f) respectarea drepturilor negociate prin contractele individuale de munca;

g) acordarea de ajutor si protectie juridica in cazul in care se constata desfacerea contractului de munca sau alta sanctiune de orice natura aplicata ilegal de catre conducerea unitatii;

h) acordarea de ajutor si protectie juridica in timpul grevei;

i) combaterea prin toate mijloacele legale a fenomenului de coruptie  si manifestarilor totalitariste;

Capitolul IV - MIJLOACE DE ACTIUNE

Art.7
Pentru infaptuirea scopurilor sale, Sindicatul “ GROUPAMA ” va actiona prin urmatoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a) negocierea, medierea, concilierea;

b) petitia, protestul, intrunirea, demonstratia, mitingul;

c) sesizarea organelor sindicale la care sindicatul este afiliat si a organelor Inspectiei Muncii;

d) sesizarea organelor de justitie cu privire la activitatea unitatii, in cazurile de incalcare a drepturilor si libertatilor sindicale sau profesionale;

e) sesizarea Organizatiei Internationale a Muncii, Consiliului Economic si Social si a altor organisme tripartite in cazul nerespectarii drepturilor, prevazute de lege.

f) greva;

g) alte mijloace prevazute de legislatia interna sau internationala cu privire la sindicate;

Capitolul V - MEMBRI SINDICATULUI, DREPTURI, INDATORIRI SI SANCTIUNI

A. CALITATEA DE MEMBRU

Art.8
Membru al Sindicatului “ GROUPAMA ” poate deveni oricare salariat care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii, care accepta si respecta Statutul Sindicatului, mai putin presedintele si membri Consiliului de Administratie al unitatii.

Art.9 Pentru a dobandi calitatea de membru al Sindicatului  “GROUPAMA”, salariatul va depune o cerere scrisa la Biroul Executiv al Sindicatului.

Art.10
Retragerea unui membru de sindicat se poate face prin libera vointa a acestuia, sub forma unei cereri scrise, fara a exista obligatia justificarii ei, ce va fi depusa la Biroul Executiv al Sindicatului.

Art.11
Cotizatia incasata si bunurile dobandite de sindicat nu pot forma obiectul unei cereri de restituire.

B. DREPTURI


Art.12 Drepturile membrilor de sindicat constau in:

a) dreptul de a-si alege in mod liber reprezentantii in conducerea Sindicatului si de a fi ales;

b) dreptul de a fi informat in legatura cu activitatea sindicatului;

c) participarea neingradita la luarea si aplicarea deciziilor;

d) dreptul de a solicita si obtine sprijinul calificat al sindicatului in probleme de interes profesional, social si salarial;

e) dreptul de a beneficia, fara nici un fel de discriminare, la prestatiile sindicale, gratuite sau cu plata, asigurate de catre sindicat si de serviciile oferite de organizatiile la care acesta este afiliat;

f) exprimarea libera a opiniei proprii si dreptul de a cere sindicatului sa actioneze pentru a reprezenta, apara si pune in valoare cauzele si interesele membrilor;

g) dreptul de a face propuneri pentru ordinea de zi, de a prezenta apeluri, motiuni sau amendamente in cadrul organizatiei.

C. INDATORIRI

Art.13 Principalele indatoriri ale membrilor de sindicat constau in:

a) sa cunoasca si sa respecte statutul, regulamentul si hotararile care se iau in cadrul sindicatului;

b) sa participe si sa sustina activitatea Sindicatului, inclusiv, prin plata regulata a cotizatiei stabilite;

c) sa actioneze in vederea realizarii efective a deciziilor luate in cadrul Sindicatului, de catre organele sale de conducere;

d) sa actioneze impotriva atacurilor nejustificate la adresa sindicatului si conducerii acestuia.

D. SANCTIUNI


Art. 14

(1) Pentru neindeplinirea obligatiilor statutare de catre membrii de sindicat acestia pot fi sanctionati cu:

a) atentionarea;

b) suspendarea;

c) excluderea.

(2) Organul competent pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare este Biroul Executiv al Sindicatului si va fi comunicata, in scris, celui sanctionat.

(3) Membrii sanctionati se pot adresa, in scris, in termen de 15 zile de la data instiintarii, Consiliului de Coordonare al Sindicatului, in vederea revenirii asupra deciziei de sanctionare, hotararea acestuia ramanand definitiva.

(4) Orice sanctiune aplicata, nu exonereaza membru de sindicat de la executarea obligatiilor sale prevazute in statut.

Capitolul VI
- ORGANELE DE CONDUCERE

Art.15
Organele de conducere ale Sindicatului “ GROUPAMA ” sunt:

• CONGRESUL;
• CONSILIUL DE COORDONARE;
• BIROUL EXECUTIV;
• PRESEDINTELE.

Art.16
Organele de conducere ale sindicatului sunt responsabile de realizarea sarcinilor statutare, conform competentelor prevazute in statut.

• CONGRESUL

Art.17

(1) Congresul este organul suprem de conducere al Sindicatului.

(2) Congresul este constituit din delegati alesi din cadrul Sindicatului, conform normei de reprezentare stabilita in Regulamentul de Organizare si Functionare de catre Consiliul de Coordonare.

(3) La Congres participa de drept membri Consiliului de Coordonare si ai Biroului Executiv.

(4) Congresul se intruneste in sedinte ordinare odata la patru ani si in  sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

(5) Convocarea Congresului in sedinte ordinare se face de catre Consiliul de Coordonare cu cel putin 60 de zile inaintea datei de incepere a lucrarilor.

(6) Convocarea Congresului in sedinte extraordinare se face la cererea a 2/3 din membri Consiliului de Coordonare in termen de 30 de zile de la data aprobarii dar nu mai devreme de 10 zile.

(7) Congresul este legal constituit  in prezenta a 3/4 din numarul delegatilor cu drept de vot, hotararile adoptandu-se cu jumatate plus unu din voturile exprimate.

(8) In situatia nerealizarii prezentei statutare, Congresul se va intruni in urmatoarele 30 de zile, fiind necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din delegatii cu drept de vot, hotararile adoptandu-se cu 2/3 din voturile exprimate.

Art.18 Congresul are in principal urmatoarele atributii:

a) aproba ordinea de zi si problemele de procedura;

b) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de Consiliul de Coordonare si Biroul Executiv.

c) stabileste obiectivele, programul sindicatului si adopta rezolutii;

d) hotaraste asupra motiunilor, apelurilor si propunerilor adresate Congresului;

e) aproba raportul Comisiei de Cenzori;

f) aproba modificarea Statutului;

g) aproba dizolvarea Sindicatului;

h) alege cu majoritate de voturi, din doua sau mai multe candidaturi, Presedintele, Vicepresedintii si Secretarul Sindicatului;

i) decide pe parcursul executarii mandatelor, cu privire la demiterea din functie a Presedintelui sau a celorlalti membri ai Biroului Executiv.

CONSILIUL DE COORDONARE


Art.19


(1) Consiliul de Coordonare este organul colectiv de conducere al Sindicatului  intre doua Congrese

(2) Consiliul de Coordonare se convoaca semestrial in sedinte ordinare sau in sedinte extrordinare ori de cate ori este nevoie.

(3) La sedintele Consiliului de Coordonare participa presedintii filialelor judetene ale Sindicatului “ GROUPAMA ”  sau delegati desemnati de catre acestia.

(4) Din cadrul Consiliului de Coordonare fac parte de drept membrii Biroului Executiv.

(5) Consiliul de Coordonare este statutar intrunit in prezenta a jumatate plus unu din numarul filialelor si hotaraste cu 2/3 din membrii prezenti cu drept de vot.

Art.20 Consiliul de Coordonare are in principal urmatoarele competente:

a) actioneaza pentru indeplinirea obiectivelor si rezolutiilor adoptate de Congres.

b) adopta planul de actiune pentru intervalul urmator si ia pozitie in problemele reprezentarii intereselor membrilor de sindicat;

c) reglementeaza si rezolva probleme de interes general;

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia bugetara;

e) aproba raportul Comisiei de Cenzori;

f) hotaraste asupra afilierii sau retragerii sindicatului de la federatia de ramura;

g) decide in cazurile prevazute la art. 14, atunci cand este sesizat;

h) stabileste sau modifica cuantumul cotizatiei membrilor de sindicat si modul de incasare al acesteia;

i) completeaza Biroul Executiv cu noi membri in caz de demisie, deces, stabilire in strainatate, condamnare pentru savarsirea unor infractiuni de drept comun;

j) aproba raportul de activitate al Biroului Executiv pentru perioada la care se face referire;

k) deleaga sarcini si competente Biroului Executiv;

l) coordoneaza activitatea sindicatului in teritoriu;

m) aproba si modifica Regulamentul de Organizare si Functionare;

n) convoaca Congresul in sesiuni ordinare si extraordinare;

o) analizeaza programul de revendicari si de actiuni ale sindicatului si decide asupra modului de solutionare al acestora;

p) desemneaza reprezentanti la negocierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatii;

q) hotaraste asupra declansarii actiunilor in caz de conflict sau greva;

r) aproba insigna, sigiliul, sigla si drapelul sindicatului.

BIROUL EXECUTIV

Art.21

(1) Biroul Executiv este ales de catre Congres, avand in structura: un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar.

(2) Biroul Executiv este organul care decide in problemele curente ale sindicatului, asigurand punerea in practica a hotararilor organelor de conducere (CONGRES, CONSILIUL DE COORDONARE).

(3) Biroul Executiv adopta hotarari prin consens in prezenta a cel putin trei membri.

(4) Biroul Executiv se intruneste in sedinte ordinare lunare si in sedinte extrordinare ori de cate ori este nevoie.

Art.22 Biroul Executiv are in principal urmatoarele competente:

a) primeste si aproba cererile de inscriere in sindicat;

b) primeste si analizeaza cererile si revendicarile membrilor de sindicat si actioneaza in vederea rezolvarii acestora;

c) urmareste modul de aplicare si de respectare a contractului colectiv de munca de la nivelul unitatii;

d) mediaza diferendele aparute intre membrii de sindicat si conducerea unitatii;

e) declanseaza actiuni civile, penale, de contencios sau de dreptul muncii in apararea membrilor de sindicat, conform legii;

f) convoaca Consiliul de Coordonare in sedinte extraordinare;

g) hotaraste  masura in care membrii sindicatului vor beneficia de serviciile prestate de catre sindicat;

h) stabileste salariile sau indemnizatiile, dupa caz, ale presedintelui si ale membrilor Biroului Executiv, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de Consiliul de Coordonare;

i) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, executia bugetara, rapoartele de activitate si le supune aprobarii Consiliului de Coordonare;

j) executa alte sarcini stabilite de Consiliul de Coordonare, prevazute in Regulamentul de Organizare si functionare al sindicatului.

PRESEDINTELE


Art.23
Presedintele este ales de catre Congres, face parte de drept din toate organele de conducere ale sindicatului si are urmatoarele atributii principale:

a) asigura conducerea permanenta a sindicatului;

b) reprezinta interesele membrilor in relatia cu terte persoane fizice sau juridice, cu conducerea unitatii, cu alte institutii, organe sau organizatii interne si internationale;

c) angajeaza patrimoniul sindicatului in relatia cu tertii;

d) repartizeaza sarcini curente si acorda mandat de reprezentare membrilor Biroului Executiv;

e) conduce sedintele Consiliului de Coordonare si Biroului Executiv;

f) stabileste componenta delegatilor si deleaga reprezentantii sindicatului la diferite actiuni;

g) indeplineste alte sarcini prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al sindicatului, aprobat de catre Consiliul de Coordonare.

Art.24
Atributiile Vicepresedintilor si Secretarului sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare aprobat de catre Consiliul de Coordonare.

Capitolul VII - COMISIA DE CENZORI

Art.25 Comisia de Cenzori este organul de control in probleme economico - financiare si de respectare a prevederilor statutare ale sindicatului, avand urmatoarele atributii;

a) verifica periodic si ori de cate ori i se solicita, activitatea economica a sindicatului;

b) prezinta rapoarte de activitate si informeaza Consiliul de Coordonare in legatura cu activitatea economico-financiara a sindicatului;

c) urmareste executia bugetara si modul in care sunt gospodarite fondurile materiale si banesti ale sindicatului.

Capitolul VIII
- FILIALELE SINDICATULUI “GROUPAMA ”

Art.26
Sindicatul “GROUPAMA” are Filiale fara personalitate juridica in toate judetele si Municipiul Bucuresti in care exista membri de sindicat.

Art.27
Fiecare Filiala are un Presedinte si un Comitet de coordonare, alesi din randul membrilor de sindicat din cadrul judetului din care provin.

Art.28
Sarcinile, atributiile si raportul dintre filiale si Sindicatul “GROUPAMA” sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare si  Functionare, aprobat de Consiliul de Coordonare.

Capitolul IX
- NIVELUL  COTIZATIEI SI MODUL DE INCASARE

Art.29 Pentru realizarea obiectivelor si scopului sindicatului, membrii acestuia vor plati o cotizatie lunara conform deciziei Consiliului de Coordonare si metodologiei stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare.

Art.30 La propunerea Biroului Executiv, Consiliul de Coordonare poate modifica cuantumul cotizatiei , anual, in asa fel incat acesta sa poata satisface necesitatile sindicatului in functie de obiectivele stabilite si serviciile solicitate de catre membri.

Capitolul X - DREPTURILE SINDICATULUI

Art.31 Pe langa cele mentionate in prezentul statut, sindicatul “ GROUPAMA ” are dreptul:

a) de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea sa, precum si de a-si formula programe proprii de actiune;

b) de a reprezenta interesele membrilor sai in fata organelor legislative, executive, judecatoresti, a patronatului, precum si a conducerii unitatii;

c) de a primi informatiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale;

d) de a-si desemna reprezentantii sa participe la sedintele Consiliului de Administratie al unitatii, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural - sportiv.

e) orice alte drepturi prevazute de legislatia interna, Conventiile Internationale ratificate de Statul Roman, Codul Muncii, Contractele Colective de Munca si alte acorduri cu organele abilitate ale statului si cu patronatul.

Capitolul XI
- INDATORIRI

Art.32 Sindicatul “ GROUPAMA ”- Romania are urmatoarele indatoriri:

a) organizeaza cooperarea si asigura solidaritatea membrilor;

b) sustine si apara interesele sociale si profesionale ale membrilor;

c) la cererea membrilor sai, deleaga reprezentanti sa trateze si sa apere interesele acestora, acolo unde se constata lezarea intereselor profesionale, economice si sociale;

d) verifica modul de respectare si aplicare a hotararilor si prevederilor statutare de catre Filiale in teritoriu;

e) respecta si aplica prevederile prezentului statut  si ale Regulamentului de Organizare si Functionare;

f) administreaza si gestioneaza fondurile sindicatului conform bugetului stabilit si aprobat de catre Consiliul de Coordonare;

g) realizeaza obiectivele si planul de actiune stabilite in strategie.

Capitolul XII
-  DIZOLVAREA SI REORGANIZAREA

Art.33
Dizolvarea sau reorganizarea Sindicatului “GROUPAMA” se poate face numai prin hotararea Congresului. Modul de organizare al Congresului si hotararile in acest sens se vor lua in conformitate cu prevederile art.17 alin. 7 si 8 din prezentul statut.

Art.34 In cazul dizolvarii sau reorganizarii Sindicatului “GROUPAMA”, Congresul va hotari asupra modului de impartire a patrimoniului. In cazul incetarii activitatii sindicatului, fara a se adopta o hotarare asupra patrimoniului, oricare din membrii sindicatului are dreptul de a se adresa tribunalului, conform Legii nr. 54/2003.

Capitolul XIII - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.35 Sindicatul “ GROUPAMA ” nu poate fi dizolvat si nu i se poate suspenda activitatea in baza unor acte sau dispozitii ale organelor administrative de stat.

Art.36 Sindicatul “ GROUPAMA ” isi poate constitui structuri proprii in teritoriu.

Art.37 Sindicatul “ GROUPAMA ” are sigiliu, insigna si drapel propriu.

Art.38 Sindicatul “ GROUPAMA ” isi elaboreaza reglementari proprii privind organizarea gestiunii si utilizarea mijloacelor materiale si banesti. Patrimoniul sau este constituit din mijloace fixe si circulante, provenind din cotizatii, contributii, donatii, sponsorizari si venituri proprii.

PREZENTUL STATUT A FOST ADOPTAT ASTAZI 21 iulie 2006