Regulamentul de Organizare si Functionare a Sindicatului Groupama

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 Activitatea Sindicatului GROUPAMA se desfasoara in conformitate cu prevederile Statutului Sindicatului GROUPAMA, ale prezentului Regulament precum si in conformitate cu hotararile si
deciziile adoptate de catre organele de conducere.


Capitolul II - Instantele Sindicatului

Art. 2 Sindicatul GROUPAMA este alcatuit din organe de conducere, organe executive si organe de control.

Art. 3 Organele de conducere sunt:

1. CONGRESUL
2. CONSILIUL DE COORDONARE

Art. 4 Organele executive sunt:

1. BIROUL EXECUTIV
2. PRESEDINTELE

Art. 5 Organul de control este COMISIA DE CENZORI

A. CONGRESUL

Art. 6 Congresul este organul suprem de conducere al Sindicatului GROUPAMA care se reuneste in sedinte ordinare la interval de 4 ani si are competente prevazute in Statut.

B. DELEGATII

Art. 7 Congresul este constituit din delegati alesi din randul membrilor de sindicat, in urmatoarea structura:

1. membrii Consiliului de Coordonare si ai Biroului Executiv;
2. delegati din randul filialelor sindicatului.

Art. 8 Modul de organizare si desfasurare a Congresului se va stabili printr-un regulament special aprobat cu minim 30 de zile inainte de desfasurarea acestuia de catre Consiliul de Coordonare.

CONSILIUL DE COORDONARE

Art. 9 Consiliul de Coordonare este organul colectiv de conducere al Sindicatului GROUPAMA care functioneaza in baza prevederilor statutului si are competentele prevazute in Statut.

Art. 10 Consiliul de Coordonare se intruneste semestrial in sedinte ordinare la solicitarea Presedintelui Sindicatului GROUPAMA sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Biroului
Executiv.

Art.11 Cheltuielile cu organizarea sedintelor Consiliului de Coordonare se vor suporta din fondul Sindicatului GROUPAMA.

BIROUL EXECUTIV

Art.12 Biroul Executiv este organul care defineste pozitiile in probleme de actualitate sindicala si asigura conducerea operativa a Sindicatului GROUPAMA in conformitate cu deciziile Congresului
si Consiliului de Coordonare;

Art. 13 Pe langa sarcinile si atributiile prevazute in Statut, Biroul Executiv are obligatia de a duce la indeplinire toate hotararile Consiliului de Coordonare ale Sindicatului GROUPAMA;

Art. 14 Biroul Executiv al Sindicatului GROUPAMA este ales de catre Congres, avand sapte membri, in urmatoarea structura: un Presedinte, cinci Vicepresedinti si un Secretar;

Art. 15 Biroul Executiv se intruneste ori de cate ori este nevoie la solicitarea Presedintelui Sindicatului GROUPAMA;

Art. 16 Vicepresedintii si Secretarul ajuta Presedintele in exercitarea atributiilor sale si il inlocuiesc in caz de absenta;

Art. 17 Cheltuielile privind organizarea intalnirilor Biroului Executiv vor fi suportate din fondul Sindicatului GROUPAMA;

Art. 18 Indemnizatiile membrilor Biroului Executiv se vor aproba de catre Consiliul de Coordonare, in urma aprobarii cuantumului acestuia Presedintele va emite decizie;

Art. 19 In cazul cand unul din locurile in Biroul Executiv devine vacant, Consiliul de Coordonare va alege un nou membru. Alegerea se va face la urmatoarea sedinta a Consiliului de Coordonare, conform prevederilor Statutului si prezentului regulament;

Art. 20 Membrii alesi in conditiile art.19 pot continua mandatul predecesorilor pana la urmatorul Congres;

Membrii Biroului Executiv

PRESEDINTELE

Art. 21 Presedintele reprezinta Sindicatul GROUPAMA in virtutea Statutului si mandatului incredintat de Congres. Presedintele are grija si raspunde de buna functionare a Sindicatului si structurilor sale.

Art. 22 Pe linga cele prevazute in Statutul Sindicatului GROUPAMA, in exercitarea mandatului sau, Presedintele are urmatoarele sarcini si atributii:

– emite decizii pentru punerea in aplicare a hotararilor Biroului Executiv, ale Consiliului de Coordonare si ale Congresului;
– monitorizeaza activitatea presedintilor filialelor Sindicatului, in legatura cu modul cum acestia respecta Statutul Sindicatului GROUPAMA si prezentul
Regulament si cum se achita de sarcinile si hotaririle organelor de conducere;

– propune Consiliului de coordonare sanctionarea presedintilor filialelor Sindicatului in cazul celor care au savirsit o abatere;

VICEPRESEDINTII

Art. 23 Vicepresedintii asigura si coordoneaza activitatea care le este atribuita prin prezentul regulament sau decizii ale Presedintelui;

Art. 24 In lipsa Presedintelui, prerogativele acestuia vor fi indeplinite de un vicepresedinte desemnat de acesta;

Art. 25 Vicepresedintii sunt stabiliti pe domenii de activitate, astfel:

A. Vicepresedinte cu probleme economice
B. Vicepresedinte cu probleme sociale
C. Vicepresedinte cu probleme profesionale
D. Vicepresedinte cu probleme de tineret, sportiv-culturale

Art. 26 Repartizarea atributiilor pe domenii de activitate, este urmatoarea:

A. Vicepresedintele cu probleme economice
a) supravegheaza si coordoneaza activitatea financiara din cadrul Sindicatului GROUPAMA;
b) urmareste realizarea veniturilor si efectuarii cheltuielilor conform bugetului aprobat;
c) intocmeste rapoarte privind indeplinirea obligatiilor financiare ale membrilor de sindicat;
d) elaboreaza proiectul de buget si intocmeste Bilantul pe care il prezinta Biroului Executiv si Consiliului de Coordonare;
e) urmareste modul de aplicare si respectare a prevederilor cu caracter economic din CCM;
f) indeplineste sarcini curente reaprtizate de Presedintele Sindicatului.
B. Vicepresedintele cu probleme sociale
a) primeste cerereri privind acordarea ajutoarelor sociale din partea membrilor de sindicat, le inainteaza spre analiza Biroului Executiv cu propunere de solutionare.
b) elaboreaza programme specifice activitatii sale care se vor analiza in cadrul Biroului Executiv.
c) urmareste modul de aplicare si respectare a prevederilor cu caracter social din Contractul Colectiv de Munca
d) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.
C. Vicepresedintele cu probleme profesionale
a) elaboreaza proiectul Contractului Colectiv de Munca;
b) urmareste modul de aplicare si respectare a prevederilor cu caracter profesional din Contractul Colectiv de Munca
c) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.
D. Vicepresedintele cu probleme de tineret si sportiv-culturale
a) indeplineste sarcini specifice activitatii sale care se vor analiza in cadrul Biroului Executiv.
b) urmareste modul de aplicare si respectare a prevederilor cu caracter specific din Contractul Colectiv de Munca
c) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.

SECRETARUL

a) se ocupa cu problemele de secretariat ale sedintelor si cu modul de organizare al acestora;
b) pastreaza legatura cu alte sindicate;
c) indeplineste sarcini curente repartizate de Presedintele Sindicatului.

Capitolul III - Arondarea Teritoriala

Art. 27 Sindicatul Groupama este constituit la nivel national si are in structura sa un numar de 40 filiale judetene si doua filiale la nivelul municipiului Bucuresti (una pentru Agentii + Centrul de Daune + Regionala Bucuresti si una pentru Centrala Bucuresti ).

Art. 28 Filialele Sindicatului GROUPAMA sunt arondate pe 6 zone astfel:

Zona 1: Bucuresti, Dolj, Gorj, Mehedinti;
Zona 2: Arges, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Olt, Teleorman, Valcea;
Zona 3: Bacau, Bistrita, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui;
Zona 4: Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea;
Zona 5: Alba, Brasov, Caras Severin, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mures, Sibiu;
Zona 6: Arad, Bihor, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Timis;

Art. 29 Pe langa sarcinile prevazute in Statut si in prezentul regulament, membrii Biroului Executiv coordoneaza direct si activitatea filialelor arondate pe zone conform articolului precedent:
Zona 1: Valentina Marin
Zona 2:
Zona 3: Gheorghe Carabus
Zona 4: Valentin Ulesanu
Zona 5: Viorica Bucur
Zona 6: Mircea Bretan

Capitolul IV - Controlul activitatii

Art. 30 Controlul activitatii Sindicatului GROUPAMA se exercita prin organele de conducere si Comisia de cenzori.

Art. 31 Controlul financiar asupra activitatii curente a sindicatului si asupra gestiunii patrimoniului sau este exercitat de catre o Comisie de Cenzori formata din 3 membri alesi de Consiliul de Coordonare.

Art. 32 Atributiile Comisiei de Cenzori sunt stabilite in Statut.

Capitolul V - Filialele Sindicatului GROUPAMA

Art. 33 Sindicatul GROUPAMA are filiale fara personalitate juridica in toate filialele judetene in care exista membri de sindicat.

Art. 34 Fiecare filiala are organe de decizie la nivel local, in urmatoarea structura:

1. Adunarea Generala;
2. Comitetul de Coordonare.

SECTIUNEA I

Art. 35 Adunarea Generala a filialei este constituita din membri de sindicat la nivelul judetului in care acestia isi desfasoara activitatea.

Art. 36 Adunarea Generala a filialei se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.

Art. 37 Adunarea Generala Extraordinara a Filialei se convoaca ori de cate ori este nevoie, de catre:
1. Presedintele Sindicatului GROUPAMA;
2. Presedintele Filialei;
3. Membrii de sindicat, la cererea majoritatii.

Art. 38 Presedintele Sindicatului GROUPAMA poate convoca Adunarea Generala a Filialei pentru urmatoarele motive:

1. in cazul in care constata abateri din partea Presedintelui Filialei de la Statutul, hotararile sau sarcinile stabilite la nivelul Sindicatului GROUPAMA;
2. in cazul in care se impune prezenta sa in randul membrilor de sindicat pentru rezolvarea unor interese de ordin local sau general.

Art. 39 Presedintele Filialei convoaca Adunarea Generala a Filialei pentru urmatoarele motive:

1. pentru a aduce la cunostinta membrilor de sindicat informatii in legatura cu activitatea si actiunile Sindicatului GROUPAMA;
2. pentru a aduce la cunostinta membrilor de sindicat informatii in legatura cu masurile luate la nivelul administratiei care vizeaza activitatea lor profesionala, economica sau sociala.

Art. 40 La cererea majoritatii membrilor de sindicat, se poate intruni Adunarea Generala a Filialei, in cazul in care acestia sunt interesati sa ia unele hotarari in legatura cu activitatea lor profesionala, economica sau sociala.

SECTIUNEA II

Comitetul de Coordonare

Art. 41 Fiecare Filiala are un Comitet de Coordonare format din 3 persoane alese din randul membrilor de sindicat, astfel:

1. PRESEDINTE
2. VICEPRESEDINTE
3. SECRETAR

Membrii Comitetului de Coordonare al Filialei au mandate de exercitare a functiei pe o perioada de 4 ani. La expirarea mandatului, se convoaca Adunarea Generala a Filialei si au loc alegeri noi pentru functiile din componenta Comitetului de Coordonare.

Art. 42 Presedintele Filialei are urmatoarele sarcini si competente:
1. participa de drept la sedintele Consiliului de Coordonare ale Sindicatului GROUPAMA;
2. sesizeaza in scris conducerea Sindicatului GROUPAMA in legatura cu toate problemele aparute la nivelul Filialei de natura sa afecteze interesele profesionale, economice sau sociale ale membrilor de sindicat;
3. informeaza membrii de sindicat in legatura cu activitatea sindicatului cu toate hotararile
luate si ia masuri de indeplinire a acestora;
4. tine evidenta membrilor de sindicat la nivelul filialei;
5. informeaza Biroul Executiv al Sindicatului GROUPAMA in legatura cu afilierea sau retragerea membrilor de sindicat in termen de 10 zile de la data cererilor formulate in acest sens;
6. urmareste si inainteaza cererile formulate de catre membrii de sindicat catre conducerea Sindicatului GROUPAMA;
7. comunica la termen toate datele solicitate de conducerea Sindicatului GROUPAMA;
8. emite decizii si repartizeaza sarcini curente Vicepresedintelui si Secretarului Filialei.

Art. 43 Vicepresedintele si Secretarul Filialei executa sarcinile stabilite de catre Presedinte si il ajuta pe acesta in bunul mers al activitatii sindicale de la nivel local.

Art. 44 Toate hotararile in cadrul Comitetului de Coordonare se vor lua prin consens.

Capitolul VI - Membrii Sindicatului GROUPAMA

Art. 45 Membrii sindicatului sunt salariati care isi desfasoara activitatea in cadrul GROUPAMA ASIGURARI S.A. Membrii sindicatului sunt angajati ai S.C.GROUPAMA ASIGURARI S.A.

Art.46 Calitatea de membru al Sindicatului GROUPAMA se obtine prin solicitare scrisa adresata secretariatului Biroului Executiv, cerere tip aprobata de Consiliul de Coordonare.

Asupra fiecarei solicitari, Biroul Executiv, tinand cont de prevederile Statutului si ale prezentului regulament, va decide in termen de maxim 15 zile de la inregistrarea acesteia.

Art. 47 Calitatea de membru de sindicat este incompatibila cu:

1. calitatea de Presedinte, de membru al Consiliului de Administratie si de membru al Stearing Comity din Groupama Asigurari SA.;
2. calitatea de membru al altui sindicat.

Art. 48 Pierderea calitatii de membru de sindicat poate interveni intr-unul din urmatoarele cazuri:
1. pierderea calitatii de angajat al Groupama Asigurari SA ;
2. aderarea la alt sindicat;
3. obtinerea calitatii de Presedinte, de membru al Consiliului de Administratie si de membru al Stearing Comity din Groupama Asigurari SA.;
4. prin excludere in urma deciziei organelor de conducere ale sindicatului ;
5. retragerea voluntara.

Art. 49 Pe langa drepturile prevazute in Statutul sindicatului, membrii acestuia vor beneficia fara nici o ingradire sau discriminare de toate drepturile si avantajele rezultate din actiuni,decizii sau hotarari ale organelor de conducere.

1. dreptul de a sesiza Biroul Executiv si/sau Presedintele cu privire la orice aspecte legate de
relatiile de munca si care intra in competenta sindicatului;
2. dreptul de a solicita sindicatului asistenta juridica;
3. dreptul de a formula petitii sau reclamatii atat cu privire la relatiile de munca cat si cu privire la activitatea reprezentantilor sindicatului;
4. dreptul de a formula contestatii la masurile dispuse de organele de conducere ale
sindicatului.

Art. 50 Obligatiile membrilor

1. sa respecte prevederile Statutului si ale prezentului Regulament;
2. sa respecte si sa sprijine deciziile si hotararile organelor de conducere ale sindicatului;
3. sa sprijine sindicatul in toate actiunile intreprinse in apararea si promovarea intereselor sale si ale membrilor sai;
4. sa achite cotizatia lunara stabilita de Consiliul de Coordonare;
5. sa aiba un comportament decent si respectuos;
6. sa nu intreprinda actiuni de natura a prejudicia – moral sau material – interesele celorlalti membri sau ale sindicatului;
7. sa nu denigreze prin faptele sau actele sale organizatia din care face parte, reprezentantii desemnati ai acesteia sau pe membrii acesteia;
8. sa nu angajeze prin faptele sale organizatia sindicala fara acordul acesteia.

Art. 51 Constituie abateri disciplinare, urmatoarele fapte:

1. nerespectarea obligatiilor stabilite prin Statut si prezentul regulament;
2. nerespectarea dispozitiilor Pesedintelui sindicatului;
3. neindeplinirea, fara motiv, a atributiilor incredintate de Presedinte sau Biroul Executiv;
4. neachiatrea cotizatiei lunare;
5. abordarea unui comportament lipsit de respect fata de ceilalti membri sau fata de reprezentantii organelor de conducere a sindicatului;
6. neprezentarea fara motiv sau fara delegare la doua sedinte ale organelor de conducere ale sindicatului.

Sanctiunile aplicabile, in functie de gravitatea faptei, sunt :
1. Atentionarea;
2. Suspendarea din calitatea de membru de sindicat pe o perioada de cel mult 3 luni;
3. Pierderea calitatii de membru de sindicat.

Sanctionarea abaterilor disciplinare savarsite de membrii de sindicat, cu exceptia celor cu functii de conducere, este de competenta Biroului Executiv.
Sanctionarea abaterilor disciplinare savarsite de membrii de sindicat cu functii de conducere, este de competenta Consiliului de Coordonare, cu exceptia excluderii membrilor Biroului Executiv care poate fi hotarata numai de Congres conform prevederilor statutare.

Art. 52 Pe langa cele prevazute in Statutul sindicatului, membrii acestuia au urmatoarele indatoriri:
1. sa sprijine, sa se implice si sa actioneze in respectarea deciziilor si hotararilor luate la nivelul organelor de conducere,izvorate din necesitatea de promovare si aparare a intereselor generale ale sindicatului si ale membrilor acestuia;
2. sa achite cotizatia lunara stabilita de Consiliul de Coordonare;
3. sa nu fie afiliati la alt sindicat;
4. sa comunice din timp intentia de retragere din sindicat si numai pe baza de cerere scrisa.

Capitolul VIII - Dispozitii finale

Art. 53 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare este elaborat in conformitate cu Statutul Sindicatului GROUPAMA si produce efecte ca si acesta.
Art. 54 Prezentul regulament poate fi modificat pe parscursul derularii lui la propunerea Biroului Executiv, cu aprobarea Consiliului de Coordonare.
Art. 55 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat de catre Consiliul de Coordonare astazi 12 martie 2011.